SUP-lauta vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT 29.6.2021


1 SOVELTAMINEN

Näitä ehtoja sovelletaan vuokralle antajan (toiminimi: Archipelago Sports Oy, Y-tunnus: 2867891-3 aputoiminimi: KelluvaMatto), myöhemmin “Vuokraamo” ja vuokralle ottajan, myöhemmin “Vuokraaja” väliseen veneen tai muun hyödykkeen vuokrasopimukseen. Jos varaus on tehty Skipperi.fi-sivuston kautta, silloin sovelletaan Skipperi.fi-palvelun kautta hyväksyttyjä vuokrausehtoja.


2 VUOKRA-AIKA

Vuokrausjakso varataan kotisivulla olevan varauskalenterin kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Vuokra-aika alkaa ja loppuu vuokrasopimuksen mukaisesti. 


3 SUP-LAUDAN KÄYTTÖ JA HUOLELLISUUS

3.1 Huolehtiminen ja veneilytaidot


Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan SUP-laudasta kuin omastaan ja sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä lakeja ja määräyksiä. Vuokraaja vastaa siitä, että sup-lautailijalla on riittävät tiedot ja taidot SUP-laudan käsittelystä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan mahdollisia vuokraajan antamia erityisohjeita veneen käyttöön ja käsittelyyn liittyen.


Mikäli vuokraaja havaitsee SUP-laudassa mitä tahansa vikoja, epänormaalia toimintaa tai muutoin epäilyttäviä asioita, silloin vuokraajan ilmoitettava asiasta välittömästi SUP-laudan omistajalle lisävahinkojen estämiseksi. 


3.2 Viat, korjaukset, huollot

Vuokraaja ei saa omatoimisesti tehdä SUP-lautaan korjauksia, muutoksia tai ”virityksiä” tai.

 

4 MUUT KÄYTTÖEHDOT

SUP-lautaa ei saa jättää ilman valvontaa. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa SUP-lautaa ulkopuolisille edes lyhytaikaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.


5 SUP-LAUDANLUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE

SUP-lauta luovutetaan vuokraajalle vuokra-ajan alkaessa sovitussa paikassa. Ellei vuokraaja saa SUP-lautaa käyttöönsä sovitusti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei viivästystä korjata kohtuullisessa ajassa. SUP-lauta luovutetaan vuokraajalle varusteluettelon mukaisin varustein.

6 VUOKRAAJAN TARKASTUSVELVOLLISUUS

Vuokraajan tulee vastaanottaessa tarkistaa SUP-laudan kunto ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Muutoin vuokraajan katsotaan hyväksyneen veneen asianmukaisessa kunnossa.


7 VUOKRAAJAN VASTUU

7.1 Vuokraajan perusomavastuu


SUP-laudan omavastuu on aina 150 euroa.


7.2 Vuokraajan vastuu vahingoista


Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista ja on velvollinen korvaamaan kulut niiden saattamiseksi takaisin siihen kuntoon, jossa ne on vuokraajalle luovuttaessa ollut vuokrasopimukseen kirjattuun omavastuun ylärajaan saakka.


Jos SUP-laudalle, vuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksesta, vuokraamon ohjeen noudattamatta jättämisestä, SUP-lautailun käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja tai lakia, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.


8 VAKUUTUKSET

SUP-lautaa ei ole vakuutettu.


9 VUOKRAHINTA, VARAUSMAKSU JA VUOKRAN MAKSU

Vuokrahinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Nettisivulla olevan vuokrakalenterin avulla voi laskea automaattisesti hinnan halutulle vuokrajaksolle. Jos vuokrakalenterin laskema kokonaishinta poikkeaa hinnaston perusteella lasketusta kokonaishinnasta esimerkiksi virheen vuoksi, silloin noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa. Sähköpostitse tai puhelimitse jätetyn tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja jossa vuokraehdot toimitetaan vuokraajalle.

Tilausvahvistus sitoo vuokraamoa ja vuokraajaa. Varausmaksu maksetaan heti varauksen aikana pankki- tai luottokortin avulla verkkokaupassa (www.kelluvamatto.fi) tai mikäli vuokrapiste on Camping Solliden maksetaan vuokra paikan päällä. 


10 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutusmaksu on 100% tilauksen loppusummasta, jos varauksen alkuun on alle 1 vuorokausi. Jos varauksen alkuun on 3 päivää tai vähemmän, silloin peruutusmaksu on 40% tilauksen arvosta. Jos varauksen peruuttaa yli viikko ennen varauksen alkua, palautetaan 100% varausmaksusta.


11 VAKUUSMAKSU

Vakuusmaksua ei peritä.


12 VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

Vuokraamon on luovutettava SUP-lauta vuokraajalle hyväkuntoisena ja vuokrasopimuksen ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. 


13 SUP-LAUDAN PALAUTTAMINEN

SUP-lauta on palautettava vuokrasopimuksen mukaisesti asiallisessa kunnossa sovittuna aikana sovittuun paikkaan. 


Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainitut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä laiminlyönnistä 50€ veloitus per vuorokausi kunnes SUP-lauta on palautettu. Jos vuokraaja palauttaa SUP-laudan ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa hyvitetä.


14 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.


15 VUOKRAAMON OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Vuokraajan maksamaa vuokraa ei tässä tapauksessa palauteta. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa vuokrasopimus, jos SUP-lautaa ei ole vuokra-ajan alkaessa luovutettavissa vuokraajalle vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen, eikä vuokraamo voi osoittaa vuokraajalle korvaavaa SUP-lautaa. Vuokraamon on ilmoitettava sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä vuokraajalle ilman aiheetonta viivästystä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


16 VUOKRAAJAN OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN

Vuokraajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokraamo olennaisesti rikkoo näitä vuokrasopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa. Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokra-ajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta purkaa vuokrasopimus. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Mikäli vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta kuin yllä mainitussa kohdassa tarkoitetusta syystä, ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli korvaava asiakas löydetään, peritään peruutuskuluina vuokraamolle syntyneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli SUP-lauta ei ole käytettävissä vuokraajalle vuokra-aikana sattuneen tapahtuman johdosta, silloin käyttämättä jääneitä päiviä ja vuokraa ei hyvitetä ja mahdollisesti vielä laskuttamatta oleva
vuokraosuus on maksettava normaalisti.


17 SOVELLETTAVA LAKI JA SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimukseen ja näihin vuokrausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla ja jos vuokraaja on kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan yleisistä veneen vuokrausehdoista tai vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet vuokraajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinonharjoittaja tai muuten suostuu siihen, riita voidaan ratkaista vuokraamon kotipaikan tuomioistuimessa.